Стани представител

Каним Ви в нашия екип…..

Стани представител

Search

      УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТОМБОЛА

    на фирма „МЕДИЛАЙФ  ИНТЕРНЕШАНЪЛ“ ООД

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

1. Томболата се организира и провежда от Медилайф Интернешанъл ООД, с адрес на управление: гр.София , ул. ХЕМУС № 62-64, ет. 2, ап. 2 , наричан по-долу „Организатор“.
2. Участниците в Томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия на Томболата.
3. Общите условия и резултатите ще бъдат оповестени (изпратени до) на заинтересованите лица по подходящ начин.
4. Организаторът на Томболата си запазва правото да допълва или променя Общите условия, при необходимост.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Всяко физическо лице с навършени 18 (осемнадесет) години има право да участва в Томболата.
2. Не се допускат до участие организаторите от „Медилайф Интернешанъл” ООД, техните служители и/или членове на семействата им, както и свързаните с тях лица.

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В Томболата има право да участва всяко физическо лице, за което са налице условията, посочени в раздел II, наричано по-долу Участник. Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници. За да участва – трябва да са налице следните условия и те са:
1. Да посети РЕКЛАМНА ЕКСКУРЗИЯ с присъствие на презентация на „Медилайф Интернешанъл” ООД  и да попълни талон за участие.
2. Попълнените талони трябва да са предадени на представителя /ПРЕЗЕНТАТОРА/ на която и да е презентация на РЕКЛАМНА ЕКСКУРЗИЯ в периода 10.01.2018 г. до 20.12.2018 г.
3. Всеки Участник има право да попълни само 1 талон при всяко посещение.
4. Наградите са 8 /осем/ за томболата на 28.12.2018 г., както следва :
a)    3 бр. ТЕРАПЕВТИЧНА ВЪЛНЕНА ЗАВИВКА „МЕДИЛАЙФ” 
b)    5 бр. ОРТОПЕДИЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА„СЛОНЧЕ”
5. Талоните пуснати в рамките на  периода, участват в разпределянето само на наградите теглени на 28.12.2018 г.

6. Лице, спечелило една от наградите в томболата, няма право да участва в разпределянето на останалите награди.
7. Само коректно попълнени талони могат да участват в томболата; Всички не легитимни талони ще бъдат анулирани.
8. Допускат се до участие само валидно попълнени и оригинални талони. Tалони, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени и съдържат печатни, типографски и други грешки, включително, но без ограничение, манипулация на талона, не се допускат до участие и/или като основание за получаване на награда.
9. Участието в томболата не е обвързано с покупка.

IV. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИГРАТА

Територията на Република България

V. СРОК НА ИГРАТА

10.01.2018 г. до 20.12.2018 г. – теглене на печелившите на 28.12.2018 г.

VI. НАГРАДА

1.  –    3  бр. ТЕРАПЕВТИЧНА ВЪЛНЕНА ЗАВИВКА „МЕДИЛАЙФ” 
2.  –    5 бр. ОРТОПЕДИЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА „СЛОНЧЕ”
Наградите  ще бъдат предоставени на изтеглените участници по реда на настоящите Общи условия.

VII. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА

1. Тегленето на наградите ще се извърши в офиса на Медилайф Интернешанъл ООД, с адрес на управление:         гр.София , ул. ХЕМУС № 62-64, ет. 2, ап. 2 на 28.12.2018 г.

2. На посочената  дата се теглят  16 човека участници – 8 печеливши и 8 резервни.

3. Право да получи съответната по вид награда има всеки един от изтеглените печеливши участници за               съответния вид награда. Всеки печеливш участник има право да получи само по една награда от тегленето. Печелившите участници, изтеглени първи следва да се идентифицират с лични данни при поискване от служител на Медилайф Интернешанъл ООД.

4. Служител на Медилайф Интернешанъл ООД ще се свърже със спечелилите Участници чрез телефон и/или електронна поща, като ще поиска лицето да се идентифицира допълнително с цел получаване на наградата.
5. Право да получат наградата имат Първите 8 изтеглени, които са Печеливши.
6. При невъзможност за установяване на контакт в рамките на 7 календарни дни с който и да било от първите 8 изтеглени  печеливши участници  и/или при попълнени некоректно или неверни данни, както и нежелание за получаване на наградата, същата се предоставя на първия изтеглен резервен участник. В случай, че наградата отново не може да бъде получена, същата се предоставя на останалите резервни участници по реда на изтеглянето им.
7. В случай, че нито един от изтеглените печеливши и резервни участници не бъде открит в рамките на 7 календарни дни или всеки от тях откаже да получи печалбата си, тогава се реализира ново теглене при описаните вече условия.
8. Имената на спечелилите от томболата ще бъдат оповестени по подходящ начин. Спечелилите Участници се съгласяват да участват в маркетинг кампании на Организатора във връзка с настоящата Томбола , включително с цел реклама на Медилайф Интернешанъл ООД.
9. Наградите ще бъдат предоставени на изтеглените Участници от Организатора като бъдат изпратени с куриерска фирма, като спечелилите участници се съгласяват разходите по доставката да бъдат изцяло за тяхна сметка.
10. Организаторът си запазва правото, при несъответствие на данните на изтегления печеливш Участник с тези от талона и/или при попълнени неверни данни за контакт, да предостави наградата на друг Участник, изтеглен допълнително по посочения ред.

VIII. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Оповестяването на печелившите ще се извърши:
1. По телефон и/или електронна поща от служител на Медилайф Интернешанъл ООД.
2. В рекламни листовки и по време на самите презентации.
3. В офисите и интернет сайта на фирмата.

IX. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

1. Наградите ще бъдат връчени на печелившите след  тегленето.
2. Печелившите, могат да получат наградите си след уреждането на всички административни въпроси.
3. Разходите по приемането и доставката на наградите ще бъдат заплатени от спечелилият Участник.
4. Медилайф Интернешанъл ООД няма да поема каквито и да било разходи, свързани с наградите, след тяхното предаване на превозвача (куриера) – такси и премии, свързани със застраховки, в случай че такива са необходими и/или изисквани от спечелилия Участник.
5. Получаването на наградите трябва да се осъществи до 31.05.2019 г. В случай, че до тази дата не бъдат уредени всички административни въпроси , правото да бъде получена наградата се погасява.
6. Наградата се получава лично от печелившото лице или от негов представител с нотариално заверено изрично пълномощно.
7. Медилайф Интернешанъл ООД не поема пътните и квартирните разходи, ако такива са необходими във връзка с получаване на наградите.

X. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА И/ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА, ЗАЕТИ С ТОМБОЛАТА

1. Организаторът и/или трето лице, заето с организирането и провеждането на Томболата, не носи отговорност за това дали лицето, представило талон за участие в Томболата е действителният собственик на талона. С предаване на наградата на лицето, чиито лични данни съответстват на личните данни на изтеглен печеливш Участник съгласно попълнен талон, Организаторът и/или трето лице, заето с Томболата, се освобождава от всяка по-нататъшна отговорност. Споровете между трети лица относно правото на собственост върху талони и/или сим- карта с телефонен номер или спорове относно титуляра на електронен адрес, не засягат принципа на предаване на наградата от Организатора на Томболата на лицето, чиято претенция е представена пред Организатора на Томболата, съгласно разпоредбите на тези Общи Условия. Талоните и личните данни на Участниците подлежат на проверка от Организатора. Всички талони, представени след определения краен срок на Томболата, а именно 20.12.2018 г., се считат за загубили валидност и не участват в тегленето на наградите.
2. В случай, че в талона има некоректно попълнени или неверни данни, то последният ще се счита за невалиден, а попълнилият го Участник не може да участва в тегленето на наградите и/или да получи награда, като Организаторът не носи каквато и да била отговорност в тази връзка, включително, но не само не дължи каквото и да било обезщетение.
3. В случай че в талона са попълнени лични данни на трето лице, различно от попълващия, то наградата се предоставя на това трето лице, а не на попълнилия талона, при условие че третото лице, чиито данни са попълнени, изрази писмено съгласието си за обвързване от Общите условия на Томболата. В противен случай, талонът се счита за невалиден и Организаторът и/или трето лице, заето с Томболата, се освобождава от всяка отговорност към лицето попълнило талона и/или лицето, чиито данни са попълнени.
4. Организаторът не носи отговорност при печатна или друг вид грешка, без изброяването да е изчерпателно, в настоящите Общи условия и/или талони за участие в Томболата и/или рекламни материали за Томболата, както и за загубени талони или непотърсени награди от Томболата в периода 20.01.2019 до 31.05.2019 г.
5. Организаторът на Томболата не се задължава да води кореспонденция относно претенции за участие в Томболата, предявени след края на Томболата (16.00 ч на 20.12.2018 г.).

XI. ЗАБРАНА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА НАГРАДИТЕ

Спечелилият Участник в Томболата на Медилайф Интернешанъл ООД може да получи единствено обявените награди, а не паричната им равностойност.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Томболата по всяко време, без изброяването да е изчерпателно, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на общите условия на Томболата или при форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Томболата може да се обяви по подходящ начин на заинтересованите лица. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

XIII. СПОРОВЕ

Всички спорове, свързани с получаването на наградата и спазването на тези правила ще бъдат разрешавани от организатора на Томболата и участниците в нея в дух на коректност, чрез преговори и взаимни отстъпки, а ако това е невъзможно, спорът ще бъде отнесен пред компетентен  български съд – със седалище в гр. София.

XIV. ПУБЛИЧНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

1. С участието си в настоящата Томбола, Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Томболата и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в Томболата, като предоставят изричното си съгласие Медилайф Интернешанъл ООД  да обработва предоставените от тях лични данни, включително да ги предоставя на трети лица, както и се съгласяват, че техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Медилайф Интернешанъл ООД, като Медилайф Интернешанъл ООД не дължи заплащане за това, включително, но не само, в случай на получаване на награда.
2. Медилайф Интернешанъл ООД, ЕИК 200994773, с адрес на управление: гр.София , ул. ХЕМУС № 62-64, ет. 2, ап. 2 е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
3. Освен за целите на настоящата Томбола, Участниците предоставят доброволно изричното си съгласие личните им данни да бъдат обработвани и използвани от Медилайф Интернешанъл ООД за директен маркетинг и/или статистически и/или финансово-счетоводни и/или консултантски цели, включително, но не само, изпращане на (непоискани) търговски съобщения по смисъла на чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Закона за електронната търговия чрез всякакви електронни средства, включително, но не само, чрез e-mail, кратки текстови съобщения (SMS) и директни телефонни обаждания, като във връзка с това Участниците доброволно и изрично се съгласяват така събраните лични данни да се предоставят на трети лица.
4. Личните данни, събрани по настоящатата Томбола, се предоставят от Участниците доброволно като последните имат право на достъп до и коригиране на така събраните данни.

XV. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общите условия ще бъдат оповестени по подходящ начин на Участниците в тази Томбола, Участниците приемат задължителността на тези Общи Условия и се съгласяват да спазват техните разпоредби.

                                   АТЛАНТИС ТУР почивки                                                   МЕДИЛАЙФ - ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

                             Почивки и екскурзии на остров Санторини                                                 Медилайф

           Изберете своята почивка                  Пазарувайте с отстъпки

Яндекс.Метрика Web Analytics